Šiame Privatumo pranešime (toliau – Pranešimas) patiekiama informacija apie tai, kaip UAB „Inregnum“, juridinio asmens kodas 305097974, registruotos buveinės adresas – Girulių g. 10-201, Vilnius, biuro adresas – Gedimino g. 48-1, LT – 44239, Kaunas (toliau – Bendrovė) tvarko asmens duomenis.

Pranešimo nuostatos taikoma visiems asmens duomenims, kurie yra pateikiami arba kuriuos surenkame ir tvarkome naudojantis Bendrovės internetine svetaine www.inregnum.lt (toliau – Svetainė):

 • Asmenims, kurie kreipiasi į Bendrovę teikdami prašymą ar užklausas dėl energijos tiekimo tiesiogiai arba nuotoliniu būdu, įskaitant telefonu arba el. paštu;
 • Asmenims, kurie lankosi Bendrovės Svetainėje ir joje atlieka veiksmus;
 • Klientams, kurie naudojosi, naudojasi ar yra išreiškę norą naudotis Bendrovės teikiamomis paslaugomis (toliau – Klientai) arba yra susiję kitais paslaugų tiekimo ar užsakymo klausimais;

Pranešime pateikiamos pagrindinės asmens duomenų tvarkymo nuostatos. Papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko asmens duomenis gali būti pateikiama Bendrovės sutartyse, kituose susijusiuose dokumentuose, interneto svetainėje www.inregnum.lt arba nuotoliniais Klientų aptarnavimo kanalais.

Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šį Pranešimą. Tam tikrais atvejais Bendrovė taip pat gali informuoti asmenis apie pakeitimus paštu, el. paštu ar kitais būdais.

I. SĄVOKOS

Šiame Privatumo Pranešime naudojamos sąvokos ir sutrumpinimai turi šias reikšmes:

 • Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurį galima tiesiogiai arba netiesiogiai identifikuoti (pvz. vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas ir kt.).
 • Asmuo – fizinis asmuo (duomenų subjektas), kurio duomenys yra tvarkomi (pvz. Bendrovės Klientai, asmenys, kurie kreipiasi į Bendrovę, teikdami prašymus, reikalavimus Svetainės naudotojai ir kt.).
 • Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).
 • Paslaugos – bet kokios Bendrovės teikiamos prekės ir paslaugos.

Kitos Pranešime naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIAI PAGRINDAI

Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais, vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais – kai duomenis tvarkyti būtina, siekiant sudaryti ir (arba) vykdyti su asmeniu sudarytą sutartį, asmuo davė sutikimą, kad jo duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, Bendrovė privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso.

Pagrindiniai tikslai, kurių siekia Bendrovė, tvarkydama Asmens duomenis:

 • Teisės aktuose numatytų nepriklausomo energijos tiekėjo funkcijų vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, vykdydama teisės aktuose numatytas savo, kaip nepriklausomo energijos tiekėjo, funkcijas ir pareigas bei įgyvendindama teises.
 • Teisės aktuose numatytų gamtinių dujų tiekėjo funkcijų vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, vykdydama teisės aktuose numatytas savo, kaip nepriklausomo gamtinių dujų tiekėjo, funkcijas ir pareigas bei įgyvendindama teises.
 • Paslaugų teikimas, sutarčių sudarymas ir vykdymas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, siekdama užtikrinti tinkamą sutarčių su Klientais sudarymą ir vykdymą, sutarčių pagrindu teikiamų paslaugų ar prekių Klientams teikimą, įskaitant tinkamą Kliento informavimą apie su prekėmis, paslaugomis ir sutartimi susijusius klausimus, vadovaudamasi sutarties arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Atsiskaitymų administravimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas Paslaugas, sutarties ir teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Įsiskolinimų valdymas. Skolos atveju, Bendrovė tvarko Asmens duomenis, susijusius su įsiskolinimu, ir atlieka išieškojimo veiksmus, vadovaudamasi sutarties, teisės aktų reikalavimų ir teisėto intereso pagrindu.
 • Pateiktų klausimų sprendimas. Bendrovė tvarko asmens duomenis, vykdydama pateiktų klausimų, skundų nagrinėjimą ir sprendimą, vadovaudamasi sutarties, sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.
 • Paslaugų teikimo kokybės kontrolė ir nuomonės išsiaiškinimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, siekdama užtikrinti teikiamų Paslaugų kokybę: siųsdama apklausas, teiraudamasi nuomonės apie suteiktas Paslaugas bei vykdydama telefoninių pokalbių įrašymą, kai Klientai kreipiasi Klientų aptarnavimo kanalais arba Bendrovės darbuotojai skambina Klientams, vadovaudamasi teisėto intereso pagrindu.
 • Tiesioginė rinkodara. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis teikdama pasiūlymus, naujienas apie teikiamas Paslaugas, informaciją apie vykstančius renginius asmens sutikimo pagrindu.
 • Asmenų ir objektų saugumas. Bendrovė, siekdama užtikrinti savo darbuotojų, Klientų, kitų į vaizdo stebėjimą patenkančių asmenų bei objektų saugumą, gali vykdyti vaizdo stebėjimą, vadovaudamasi teisės aktų reikalavimų arba teisėto intereso pagrindu.
 • Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.
 • Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

III. TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ APIMTIS (KATEGORIJOS)

Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:

 • Tapatybės duomenys – vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, kt.
 • Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kt.
 • Duomenys, susiję su Paslaugų teikimu, sudarytų sutarčių sudarymu ir vykdymu – informacija apie teikiamas Paslaugas, sutarčių duomenys, užsakymo ir vartojimo duomenys, duomenys, kuriuose Bendrovė gauna bendraudama su asmenimis tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu), kt.
 • Mokėjimų duomenys – mokėtinos sumos, nepadengti įsiskolinimai, mokėjimų istorija, kt.
 • Vaizdo, garso įrašų duomenys – vaizdo duomenys, užfiksuoti Bendrovės padaliniuose, garso įrašų duomenys, užfiksuoti su asmenims, bendraujant telefonu, kt.
 • Slapukų duomenys – informacija apie asmens buvimo vietą miesto tikslumu, asmens pomėgius, jo elgesį Bendrovės interneto svetainėje arba savitarnoje, interesus, kt. (detalesnė informacija apačioje „Slapukai ir jų naudojimas“).
 • Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

IV. ASMENS DUOMENŲ GAVIMAS

Bendrovė tvarko Asmens duomenis, kuriuos pateikia patys asmenys arba Bendrovė gauna iš kitų šaltinių (pvz., valstybės ar privačių asmenų valdomų registrų) ar trečiųjų asmenų (pvz., energijos skirstymo operatoriaus), kiek tai yra būtina, vadovaujantis sutarties, sutikimo, teisės aktų ar Bendrovės teisėto intereso pagrindu.

Bendrovė turi teisę rinkti Asmens duomenis iš VĮ Registrų centras elektros energijos pirkimo- pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymo tikslu ir pagrindu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėmis.

V. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

 • Energijos skirstymo operatoriui. Bendrovė, siekdama užtikrinti tinkamą Elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarties vykdymą, perduoda tvarkomus Kliento Asmens duomenis (tapatybės, Kliento deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei kitą informaciją, būtiną teisės aktuose nustatytų energijos skirstymo operatoriaus funkcijų vykdymui).
 • Dujų skirstymo operatoriui. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis (tapatybės, kontaktinius duomenis, susijusius su Paslaugų teikimu, kt. būtinus duomenis) garantinio dujų tiekimo, transportuotų dujų apskaitos, žalos nustatymo ir atlyginimo, dujų sistemų patikimumo ir techninės saugos užtikrinimo, ekstremalių situacijų valdymo ir kitais teisėtais tikslais vadovaujantis Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo, Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių, Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklių ir kitų taikomų teisės aktų reikalavimais.
 • Paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo, programinės įrangos priežiūros, projektavimo, rangos, apskaitos ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės Paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti, užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.
 • Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, policijai arba priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba Bendrovės Klientų, darbuotojų ir turto saugumą.
 • Skolų administravimo įmonėms. Klientui tinkamai ir laiku nevykdant jam pagal Sutartį priklausančių mokėjimų, Bendrovė, paštu ar elektroniniu laišku informavusi Klientą prieš 30 kalendorinių dienų, turi teisę Kliento asmens duomenis teikti valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, skolų valdymo ir išieškojimo įmonėms, teismams, notarams, antstoliams.
 • Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams, vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

VI. DUOMENŲ SAUGOJIMAS

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.

VII. TAIKOMOS SAUGUMO PRIEMONĖS

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

VIII. ASMENŲ TEISĖS

Asmuo, susisiekęs su Bendrove ir Bendrovei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:

 1. susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;
 2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;
 3. prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 4. gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;
 5. prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 6. apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;
 7. nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

IX. ASMENŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS

Asmenys gali kreiptis dėl šio Pranešimo arba Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu: Gedimino g. 48-1, LT-44239, el. paštu: info@inregnum.lt, žodžiu klientų aptarnavimo telefonu 1802, +370 669 88111 (skambučiai numeriu 1802 apmokestinami pagal Jūsų ryšio operatoriaus taikomą tarifą, skambučio ilguoju numerius kaina – kaip į „Telia“ tinklą) arba atvykus į bet kurį „Gilė“ klientų aptarnavimo skyrių.

Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679, Bendrovei turi pateikti užpildytą prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, dėl kokios priežasties, kokias teises ir kokia apimtimi asmuo pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu asmuo pageidauja gauti atsakymą.

Asmuo, pateikdamas prašymą, privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jeigu prašymas pateikiamas tiesiogiai, Bendrovės padalinio, atsakingo už asmenų aptarnavimą, darbuotojui, asmuo privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jeigu prašymas pateikiamas paštu, kartu su prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • jeigu prašymas pateikiamas per atstovą, atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir asmens kodą bei pateikti notariškai patvirtintą atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją bei atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją;
 • jeigu prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Bendrovė gali atsisakyti imtis veiksmų pagal asmens prašymą, jeigu asmens prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba neproporcingas.

Bendrovė ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, pateikia asmeniui atsakymą, kuriame nurodyta informacija apie veiksmus, kurių imtasi gavus prašymą, pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 15-22 straipsnius. Tas laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuoja asmenį apie prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą, nurodydama pratęsimo priežastis.

Bendrovė turi teisę atsisakyti pateikti asmeniui jo prašomą informaciją, jeigu:

 • asmens duomenys surinkti tiesiogiai iš asmens ir ši informacija asmeniui jau buvo pateikta;
 • asmens duomenys buvo gauti ne iš paties asmens;
 • asmens prašomos informacijos pateikimas yra neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;
 • asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs laikantis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teise reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės, įskaitant prievolę saugoti profesinę paslaptį.

Bendrovė įgyvendindama asmens teisę susipažinti su Bendrovės tvarkomais jo asmens duomenimis:

 • turi teisę paprašyti asmens sukonkretinti pateiktą prašymą, jeigu Bendrovė tvarko didelį informacijos, susijusios su asmeniu, kiekį;
 • asmeniui informacijos pateikia tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės, jeigu tam tikra informacija apie asmenį yra susijusi ir su kitais asmenimis.

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

X. ASMENŲ PAREIGOS

Asmenys, pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiame Pranešime pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi, o Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei asmuo pateikia per neapdairumą.

Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

XI. SLAPUKAI IR JŲ NAUDOJIMAS

Bendrovė, siekdama padaryti naudojimąsi šia ir savitarnos svetaine www.manogile.lt greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

Bendrovės svetainėje naudojami slapukai gali būti trijų rūšių:

 • Būtinieji: tokie slapukai yra būtini tam, kad asmuo galėtų žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.
 • Veikimą gerinantys: šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip svetainės lankytojai naudojasi interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė.  Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.
 • Funkciniai: šie slapukai leidžia įsiminti interneto svetainės lankytojo pasirinktus dalykus (tokius, kaip vardas, kalba ar regionas), ankstesnį sutikimą su interneto svetainėje taikomomis privatumo taisyklėmis ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šie slapukai negali stebėti naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

Slapukai svetainėje yra naudojami, kai asmuo naršydamas svetainėje sutinka su slapukų naudojimu. Asmuo gali bet kada atšaukti sutikimą pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros svetainės funkcijos gali neveikti ainėje, ir siunčiant pranešimus elektroninio pašto adresu.